ארכיון - ספרים ופרסומים

קול קורא להגשת בקשות למלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדע

לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט לשנת 2016

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל: 

mada_

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) ממשיך גם בשנה זו את תכנית המלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ואף מרחיב אותה. מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומי המדע והטכנולוגיה, בתחום המדעים המדויקים ובתחום מדעי הרוח עם השלכות יישומיות, בהם ייצוג הנשים נמוך או אינו מתוקצב דיו.
גב' שולמית אלוני הייתה פעילה חברתית וכלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת למדינה ולחברה וכיהנה כשרת המדע בין השנים 1993-1996. במסגרת תפקידיה השונים, ופעילותה הציבורית, עסקה גב' אלוני, בין היתר, בנושאים של מעמד האישה וקידום נשים ובהעלאתם על סדר היום הציבורי. לאור זאת בחר המשרד לקרוא את תכנית המלגות לנשים על שמה.
במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל בקשות של מועמדות למלגות לשנת תשע"ז (2016-2017) של תלמידות לתואר שלישי ולמשתלמות לבתר דוקטורט במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.
המשרד מבקש, במסגרת קול קורא זה, לקבל בקשות בתחומים הבאים:
• מדעים מדויקים
• מדעי הרוח עם השלכות יישומיות
תינתן עדיפות לתלמידות שתכנית המחקר שלהם מתבצעת בשיתוף פעולה עם חוקרים ממרכזי המחקר והפיתוח הנתמכים ע"י משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל.
גובה המלגה לתלמידות תואר שלישי יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים וגובה המלגה למשתלמות לפוסט-דוקטורט יעמוד על סך של 200 אלף ₪ לתקופה של שנתיים.