ארכיון - קולות קוראים

מלגות – משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

קולות קוראים למלגות לקידום נשים במדע ולמחקרים בנושא קידום נשים בישראל

קולות קוראים ממשרד המדע, הטכנולגיה והחלל:

קול קורא למלגות ע"ש שולמית אלוני לקידום נשים במדע לשנת תשע"ו (2015)

משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (להלן – המשרד) ממשיך גם בשנה זו את תכנית המלגות המיועדת לתלמידות הלומדות לתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ואף מרחיב אותה. מטרת התכנית היא להגדיל את מספר הנשים העוסקות בתחומי המדע והטכנולוגיה, בתחום המדעים המדויקים ובתחום מדעי הרוח, בהם ייצוג הנשים נמוך או אינו מתוקצב דיו.
גב' שולמית אלוני הייתה פעילה חברתית וכלת פרס ישראל על תרומה מיוחדת למדינה ולחברה וכיהנה כשרת המדע בין השנים 1993-1996.
במסגרת תפקידיה השונים, ופעילותה הציבורית, עסקה גב' אלוני, בין היתר, בנושאים של מעמד האישה וקידום נשים ובהעלאתם על סדר היום הציבורי. לאור זאת בחר המשרד לקרוא את תכנית המלגות לנשים על שמה.
במסגרת קול קורא זה, מבקש המשרד לקבל בקשות של מועמדות למלגות לשנת תשע"ו (2016-2015) של תלמידות לתואר שלישי במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, בהתאם לתנאים אשר יפורטו להלן.
המשרד מבקש, במסגרת קול קורא זה, לקבל בקשות בתחומים הבאים:
• מדעים מדויקים
• מדעי הרוח
במסגרת זו, תינתן עדיפות לתלמידות תואר שלישי שתכנית המחקר שלהן מתבצעת בשיתוף פעולה עם חוקרים ממרכזי המחקר והפיתוח, הנתמכים ע"י משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל (ראי אמות מידה).
התקציב אשר הוקצה על ידי המשרד לקול קורא זה לתלמידות תואר שלישי לשנת 2015 הינו עד 2.5 מיליון ₪, בכפוף לאישור תקציב המדינה ולזמינות תקציבית לשנת 2015.
גובה המלגה יעמוד על סך של עד 250 אלף ₪ לתקופה של שלוש שנים.
הבקשות תגענה אל המשרד באמצעות הדואר האלקטרוני, לא יאוחר מיום ראשון, י"ג בסיוון התשע"ה, 31.5.2015 עד השעה 15:00 לכתובת: nashim@most.gov.il
_________________________________________________________

מחקרים בנושא פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל 2016

במסגרת התכנית למימון מחקרים לשנת 2016, מעוניין המשרד בקידום פעילות מחקר ופיתוח בישראל בתחום מדעי החברה, באמצעות מימון תכניות מחקרים תשתיתיים בשאלות מדעיות העומדות בחזית הידע העולמי, ואשר הפוטנציאל היישומי והכלכלי שלהם יכול לשפר את יכולתה התחרותית של מדינת ישראל, ולמצב אותה בחזית הידע.
לצורך כך מפרסם המשרד בזאת קול קורא למחקרים בנושא פיתוח מדיניות לקידום נשים בישראל. לשם קידום תחומים אלו, מבקש המשרד לקבל הצעות מחקר, למימון מחקרים, הכוללות מגמות יישומיות, בנושאים המפורטים להלן:
  • מדיניות ציבורית לקידום נשים בישראל: זיהוי ופיתוח דרכי התערבות אפקטיביות להגברת השתלבותן של נשים בעמדות מפתח בשוק העבודה, באקדמיה ובפוליטיקה.
  • נשים בנות קבוצות מיעוט: מדיניות מגדרית מותאמת לצרכי נשים בנות קבוצות מיעוט תרבותי או דתי בחברה הישראלית.
  • פיתוח מדיניות ציבורית להגברת השתלבות נשים בעלות תואר אקדמי בשוק העבודה.
  • פיתוח תכניות התערבות, לעידוד וסיוע לנשים בפיתוח קריירה אקדמית במקצועות ה – STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics).

מועד אחרון להגשה: ההצעות יוגשו לא יאוחר מיום חמישי, י"ז בסיוון התשע"ה, 4.6.2015, עד השעה 15:00 (להלן – המועד הקובע).