ספרים ופרסומים

מראי מקום: זהויות משתנות ומיקומים חברתיים בישראל

ספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר

ספר חדש בהוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר

בעריכת: אורנה ששון-לוי, זאב שביט, גיא בן-פורת

תוכן הענינים והמבוא מתוך אתר מכון ון ליר