ארכיון - קולות קוראים

"נשים וכוח בארגוני עבודה"

קול קורא להשתתפות בקבוצת דיון באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים.

קול קורא להשתתפות בקבוצת דיון:
"נשים וכוח בארגוני עבודה"

מטרתה של הקבוצה היא לנתח תפישות וחוויות של כוח בקרב נשים בעמדות ניהול בארגונים. הרצון הוא לייצר דיונים בהמשגות של כוח באמצעות זוויות מחקר ודיסציפלינות שונות, כגון: ניהול, מדע המדינה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, לימודי תרבות ועוד.ההתייחסות לכוח בספרות המחקרית היא לרוב בתצורתו המבנית ופחות בפרשנות הסובייקטיבית שניתנת לשימוש בו. ישנן מעט מאד עבודות שבוחנות את חווית הכוח של נשים מנקודת המבט הסובייקטיבית שלהן.
בנוסף, הדיון המתנהל בשדה המחקרי של כוח ומגדר עוסק בדרך-כלל באבחנות בינאריות בין גברים ונשים. כאשר התפישה הדומיננטית רואה בגברים כבעלי כוח ופוטנציאל מנהיגותי גבוהים יחסית לנשים. כך למשל, גברים בעמדות ניהול אינם סופגים לרוב פגיעה כלשהי בשל הצגה עצמית ככוחניים, כאסרטיביים או כבעלי ביטחון עצמי גבוה. לעומת זאת, נשים לעיתים קרובות משלמות מחיר על התנהגות כוחנית או בטוחה בעצמה. בעיקר משום שהן מזוהות חברתית עם חמימות בינאישית, "טיפוליוּת" ועם "כוח חברי". יתרה מזאת, גם נשים אשר ממלאות עמדות ניהול בארגוני עבודה נתפשות לרוב כקורבנות של דיכוי. בדיוני הקבוצה נבקש לבחון הנחות חברתיות-תרבותיות מן הסוג הזה, לפרק ולאתגר אותן.
הדיון בקבוצה יעשה דרך חשיבה מחודשת על שלושה מושגים מרכזיים: נשים, ארגונים וכוח והמפגש ביניהם. הנחת המוצא בדיוני הקבוצה תהיה ההטרוגניות של הקטגוריה "נשים" המבוססת על גישת המיקומים המוצלבים (intersectionality) מדובר בגישה המניחה כי כל זהות ממוקמת בהצטלבות בין מספר צירי כוח: מגדר, דת, לאומיות, אתניות, מעמד אקונומי, גיל וכדומה. בקטגוריית "ארגונים", המטרה היא לעסוק בזירות פעולה רבות ועל-ידי כך לנסות למפות הקשרים שונים ומגוונים בעולם העבודה הישראלי (תעסוקה, חברה אזרחית, חינוך, צבא) ובהקשר הגלובלי.
אם כן, הדגש המרכזי בדיוני הקבוצה יהיה על החוויות של הנשים עצמן ועל הפרשנות שהן מעניקות לכוח בידיהן. השאלות המרכזיות שינחו את הקבוצה תהיינה: מהן נקודות הדמיון והשוני בין דיסציפלינות תיאורטיות שונות בהתייחסות לכוח ובהגדרתו?איך משפיעים מיקומים חברתיים ומגדריים על השימוש בכוח ועל הפעלת סמכות בארגון? כיצד פרספקטיבות תיאורטיות שונות תופשות את השימוש בכוח בארגוני עבודה בכלל, ובקרב נשים בפרט? באיזו מידה ניתן להשתמש בתיאוריות הקיימות כדי להסביר את הנזילות ואת ההשתנות של הכוח בעמדות שונות, על בסיס מגדרי? ועוד.
הקבוצה עתידה להתחיל את פעילותה בשנת הלימודים הבאה (תשס"ד) ותקיים מפגשים אחת לשלושה שבועות באוניברסיטה העברית בהר הצופים בירושלים. תלמידי מחקר מתחומי מדעי הרוח והחברה המעוניינות/ים להשתתף בקבוצה מכל האוניברסיטאות בארץ יכולים לפנות לתאיר קרזי-פרסלר בטלפון 054-9241992
או בכתובת הדואר האלקטרוני tairkar@gmail.com