ספרים ופרסומים

קול קוראת להצעת מחקר בנושא: חווית חייהן של נערות בישראל

https://gendersite.org.il/wp-content/uploads/2010/12/15151_modaa_lihyot_nearra-n1.pdf