ארכיון - ספרים ופרסומים

עזרה באיתור ספרים בנושא: אימהות, משפחה וזוגיות

כתב העת "אימהות, למחקר ולמעורבות קהילתית", מחפש ספרים חדשים בנושאי: אימהות, משפחה, זוגיות, למדור "ביקורת" בחוברות הבאות של כתב העת לשנת 2011/2012

פרטים בהודעה באנגלית:

The Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement (JMI) is currently seeking new books on motherhood/mothering/family/parenting for review in our forthcoming 2011/2012 journal issues.
If you have recently published a new book on this topic, can you please ask your publisher to send 2 copies of the book (one for our board/one for the reviewer) to:

Journal of the Motherhood Initiative for Research and Community Involvement

140 Holland St. West, PO Box 13022, Bradford, ON, L3Z 2Y5

(Tel) 905-775-5215

Please also let us know that we should expect these books by sending email confirmation to

info@motherhoodinitiative.org and aoreilly@yorku.ca.