ארכיון - ספרים ופרסומים

ספר חדש: חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה

חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאשה: נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט.
בעריכת אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי (הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, פרסומי הפקולטה למשפטים)

ספר זה מתמקד במקומן של נשים בשדה המשפט ובהשפעתו של שדה המשפט עליהן בשנות המנדט בארץ ישראל (1918-1948). הקובץ שלפנינו מציג, ממפה ומתאר לראשונה את החוטים המקשרים ואת המכנים המשותפים של ההתרחשויות המשפטיות הקשורות במעמד האישה בתקופת המנדט. בקובץ זה ידונו סוגיות מגוונות: דמוגרפיה, משפחה, מעמד אישי ובתי הדין, זכויות ותפיסות פמיניסטיות, הסדרה ופיקוח של גוף, נפש ופרופסיה. מחקרים אלה מאירים גם את מעורבותו של ארגון הנשים – 'התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל' – ומציגים בחיוניות רבה את מנהיגותיו. ההתאחדות הייתה גוף פוליטי, מפלגת הנשים הראשונה בארץ, שראתה את יעדה בתיקון מעמדה המשפטי של האישה ביישוב היהודי. סיסמת ארגון זה היא גם כותר הספר – 'חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה'. הספר מיועד לאוהבי היסטוריה, משפט ומגדר, והוא מאפשר הבנה טובה יותר של מעמדה המשפטי של האישה בראשית תקופת המדינה.

תוכן העניינים:

מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי, עמ'  7

דמוגרפיה ומשפחה בתקופת המנדט

תמי רזי, ראויה המשפחה שיבנוה מחדש׳: תפיסות של המשפחה היהודית העירונית

בתקופת המנדט, עמ' 21

מימי אייזנשטדט, התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל ומאבקן

לכינון תפקיד  'אם המשפחה׳ בארץ ישראל 1948-1919 עמ' 57

גור אלרואי, נשים בארץ ישראל בתקופת המנדט: היבטים דמוגרפיים, עמ' 87

מעמד אישי ובתי הדין

איריס אגמון, הרפורמות המשפטיות ובתי הדין השרעיים בסוף התקופה העותמאנית:

כמה הערות על נשים, מגדר ומשפחה, עמ' 117

עמיחי רדזינר, מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה

ליהודים בארץ ישראל המנדטורית, עמ' 151

ליסה פישביין, מדיניות הקולוניאליזם הבריטי ועיצוב חוקי האישות הרבניים, עמ' 199

זכויות ותפיסות פמיניסטיות

מרגלית שילה, קולות נשיים בדבר שוויון מגדרי וטובת האומה במאבק על זכות

הבחירה ביישוב, עמ' 221

אייל כתבן ורות הלפרין-קדרי, 'שהאישה נעשית עורך דין׳: על התפתחותה

של זהות פמיניסטית, עמ' 253

צבי טריגר, מעולם לא הצטרפתי לתנועה לזכויות נשים׳:

גולדה מאיר וראשית תנועת הנשים הארץ ישראלית, עמ' 293

יפה ברלוביץ׳,  בית משפט של אישה אחת: סיפורה של נחמה פוחצ׳בסקי

היסטוריה מקומית של נשים  )ראשון- לציון, 1934-1889 ( עמ' 325

הסדרה ופיקוח של גוף, נפש ופרופסיה

אסף לחובסקי, שפחות, כלות ופועלות: ילדות ארץ ישראליות ומחוקקים בריטיים

בתקופת המנדט, עמ' 375

דבורה ברנשטיין, מדיניות, חקיקה והלכי רוח: זנות בפלשתינה המנדטורית

בפרספקטיבה השוואתית, עמ' 405

רקפת זלשיק ונדב דוידוביץ׳, נשים, משפט ובריאות נפש, עמ'  447

אייל כתבן ונירה ברטל, איך חוק נולד? על פקודת המיילדות, מגדר והסדרה פרופסיונלית בתקופת המנדט, עמ' 469

תעודה

יורם שחר, הקדמה למאמרו של תאופיק כנען, עמ'  515

ת׳ כנען, חוקים לא כתובים המשפיעים על האישה הערבייה בפלשתינה, עמ' 521

אחרית דבר

דפנה ברק־ארז, נשים ומשפט בישראל — בין מנדט למדינה, עמ'  547

תוכן העניינים

מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

אייל כתבן, מרגלית שילה, רות הלפרין-קדרי, עמ'  7

דמוגרפיה ומשפחה בתקופת המנדט

תמי רזי, ראויה המשפחה שיבנוה מחדש׳: תפיסות של המשפחה היהודית העירונית

בתקופת המנדט, עמ' 21

מימי אייזנשטדט, התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל ומאבקן לכינון תפקיד אם