ארכיון - אירועים וכנסים

ספר חדש – הפמיניזם המשפטי מתאוריה למעשה

בימים אלה יוצא לאור ספרה החדש של ד"ר נויה רימלט: "הפמיניזם המשפטי מתאוריה למעשה: המאבק לשוויון בין המינים בישראל ובארצות הברית".

עטיפת הספר

תקציר הספר:

עד כמה יכול המשפט לשמש כלי יעיל בידיהן של נשים לצורך קידום מעמדן בחברה? מהי מידת ההשפעה שהייתה בפועל לשיח הפמיניסטי על השיח המשפטי? האם הוגשמה היומרה הפמיניסטית לקדם את השוויון בין המינים באמצעות רפורמות משפטיות נקודתיות?

ספר זה מניח בסיס מקיף לעיון ודיון בשאלות אלו באמצעות ניתוח התוצרים המרכזיים של המאבק הפמיניסטי לשוויון בארצות הברית ובישראל. בעשורים האחרונים הפך הפמיניזם המשפטי לפרויקט מעשי שאת תוצריו אפשר למצוא בחקיקת הכנסת ובפסיקת בית המשפט העליון בסוגיות מגוונות הנוגעות למעמד האישה ולעקרון השוויון בין המינים. התיאוריה הפמיניסטית כיום אינה אפוא רק מצע לביקורת המשפט, אלא גם אמצעי להבנת מקורם של הסדרים משפטיים עכשוויים הנוגעים לנשים, הסדרים שהתגבשו בהשפעתו ובעידודו של השיח הפמיניסטי.

חלקו הראשון של הספר מציג את השלבים המרכזיים בהתפתחותה של המחשבה הפמיניסטית המשפטית בארצות הברית, וכל התפתחות תיאורטית נבחנת בזיקה לסוגיות משפטיות שעליהן ניסתה להשפיע. חלקו השני של הספר בוחן את התפתחותו של עקרון השוויון בין המינים במשפט הישראלי, ומצביע על הקשר שבין התפתחויות אלה לבין צמיחתו וגיבושו של שיח פמיניסטי תיאורטי ומעשי במדינת ישראל. בין היתר מתמקד הספר בכמה מן הרפורמות המשפטיות הבולטות שהיו תוצר ישיר של פעילות פמיניסטית בישראל: עיגונו בחוק של עקרון העדפה מתקנת לנשים, מתן זכות לחופשת לידה גם לגברים, חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית, ושילוב נשים בתפקידים קרביים בצבא. ניתוח זה, שבמרכזו החיבור בין תיאוריה לאקטיביזם משפטי בתוך השיח הפמיניסטי, מוסיף נקודת ראות ביקורתית לאופן שבו צריך להעריך את פועלו של השיח הפמיניסטי. הוא גם מעלה הרהורים באשר לטיב היוזמות המשפטיות שבקידומן עוסק כיום הפמיניזם המשפטי ולכיוון שאליו הוא מוביל את המאבק לשוויון האישה.

ד"ר נויה רימלט היא מרצה בכירה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. היא עוסקת בניתוח פמיניסטי ביקורתי של המשפט ופרסמה מאמרים רבים בתחום זה בארץ ובחו"ל.

תוכן עניינים:


פתח דבר

חלק ראשון: תיאוריה ומעשה במאבק הפמיניסטי בארצות הברית

פרק ראשון

עקרון השוויון בין המינים והשיח הפמיניסטי הליברלי: השלב המכונן

מפמיניזם ליברלי לפמיניזם של דומוּת

המאבק הפמיניסטי הליברלי בבתי המשפט (1970—1979)

סוגיות הקשורות להיריון ולידה במקום העבודה

הזכות להפלה

המאבק הפמיניסטי לחקיקת התיקון בדבר שוויון זכויות

(The Equal Rights Amendment)

השיח הפמיניסטי ופרשנות עקרון השוויון על בסיס מין שעוגן ב-ERA

המאבק על ה-ERA: תמיכה והתנגדות בתוך המחנה הנשי


פרק שני

צמיחתו של הפמיניזם התרבותי: מפמיניזם של דומוּת לפמיניזם של שונוּת

עניין Sears

השיח הפמיניסטי מגיב

עניין Sears: מבט שני

נשות סירס ואידאולוגיית השונוּת במקום העבודה

נשות סירס והשוני התרבותי בין נשים לגברים

המאבק למען העדפה מתקנת לנשים ותוצאותיו

המאבק למען שכר שווה בעבור עבודה שוות ערך ותוצאותיו


פרק שלישי

הפמיניזם הרדיקלי והמאבק בהטרדה מינית ובפורנוגרפיה

הטרדה מינית בעבודה

בין תיאוריה רדיקלית לפרגמטיזם משפטי

פורנוגרפיה

פרשת Hudnut כמקרה מבחן

המאבק בפורנוגרפיה מפרספקטיבה של המשפט הקנדי

על פמיניזם, ליברליזם ורפורמה משפטית


חלק שני: תיאוריה ומעשה במאבק הפמיניסטי בישראל

פרק רביעי

התפתחותו של עקרון השוויון בין המינים: בין משפט לפמיניזם

שנים ראשונות: בין שוויון פורמלי לשונוּת נשית

הפמיניזם הישראלי בין אימהות, לאומיות ומיתוס השוויון המגדרי

השונות הנשית כיסוד מעצב בחקיקה ובפסיקה

סוגיית ההפלות

שנות השבעים ושנות השמונים: משוויון פורמלי לשוויון מהותי

השיח הפמיניסטי בין תיאוריה למעשה

שנות התשעים: המהפכה החוקתית

השיח הפמיניסטי ותרומתו לעיצוב השדה המשפטי


פרק חמישי

בין העדפה מתקנת לחופשת לידה: מגדר, שונוּת ושוויון בשוק העבודה

על דומוּת, אינטגרציה והעדפה מתקנת

העדפות מקצועיות ומגדר בפרספקטיבה עכשווית

העדפה מתקנת: מבט מפוכח מן השטח

שכר שווה בעבור עבודה שוות ערך: בין שונוּת מגדרית לשוויון

פמיניזם ליברלי, פמיניזם תרבותי ומה שביניהם

בין מציאות לתיאוריה: סיכום ביניים

מזכויות אימהיות לזכויות הוריות: בין מציאות ליומרה בספֵירה הביתית

לקראת חשיבה מחודשת על שוויון ומגדר בשוק העבודה


פרק שישי

החוק למניעת הטרדה מינית במבחן התיאוריה הפמיניסטית והמציאות המשפטית

החוק למניעת הטרדה מינית: תוכן, היקף ורציונל

הטרדה מינית: עיון תיאורטי

הטרדה מינית כפרקטיקה של הפליה מגדרית

הטרדה מינית כפגיעה בכבוד האדם

איזו מין הטרדה: הטרדה מינית או הטרדה עוינת על בסיס מין ומגדר?

החוק למניעת הטרדה מינית בראי פסיקת בתי המשפט

בית המשפט העליון: התוויית המסגרת המושגית

ביסוס המסגרת לניתוח והעמקתה

ערכאות שיפוטיות אחרות

הטרדה מינית בין מציאות לרטוריקה שיפוטית

על משפט, פמיניזם ושינוי חברתי


פרק שביעי

נשים במעוז הגבריות: אליס מילר והדילמה שבשילוב נשים בצבא

נשים ישראליות והגיוס לצה"ל: מבט היסטורי

בין השתתפות חלקית לאזרחות שולית

אליס מילר והמאבק הפמיניסטי להשתתפות שווה בצבא

נשים במעוז הגבריות

ההבניה המגדרית של החיילוּת

העצמת הגבריוּת אל מול ההעצמה שבגבריוּת

מחסומים מוסדיים ובין-אישיים

שימור ההפרדה המגדרית

הטרדה מינית

גבריות כאידאולוגיה ממוסדת