ארכיון - אירועים וכנסים

במי פוגעת התוכנית להפחתת מיסים אשר אושרה בכנסת?

נייר עמדה אשר פורסם ע"י פורום נשים לתקציב הוגן בוחן את ההשלכות של התוכנית הרב שנתית להפחתת מסים בין השנים 2011-2016, על ציבור הנשים והגברים בישראל. תכנית זו הינה המשך ישיר של תכנית קודמת להפחתת מסים שיושמה בין השנים 2010-2003.
ממצאי הנייר מצביעים על כך שלהפחתת המיסים שבוצעה ולזו המוצעת יש השלכות מגדריות מרחיקות לכת. לאור פערי השכר הקיימים ממילא בין נשים וגברים, הפחתת מס הכנסה, מגדילה את ההכנסה הפנויה של גברים ומעמיקה את הפערים המגדריים בהכנסות.