ארכיון - ספרים ופרסומים

מלכה מוצ'ניק – פרסומים בנושא מגדר

הבדלי לשון ביון גברים לבין נשים בעיתונות העברית (עבודת דוקטורט), אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ב.

האם לשון העיתונאיות שונה מלשון העיתונאים? פתו"ח 2 (1994), עמ' 35-17.

גבר מול אישה: תקשורת שונה. בלשנות עברית 42-41 (1997), עמ' 86-79.

מבנה תחבירי ומגדר בשתי נובלות מאת יהודית קציר, חלקת לשון 32-31-30-29 (2000), עמ' 57-40.

 לשון, חברה ותרבות, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ב, כרך ב', פרק 4.

Sentence length in two novellas by Judith Katzir, Hebrew Studies 43 (2002), pp. 7-20.

תיאורים תלויי מִגדר בכתיבה הפוליטית, העברית שפה חיה ג, תל-אביב: מכון פורטר, 2003,  עמ' 220-207.

Gender stereotypic language in Hebrew literature, Proceedings of the Second International Conference on Women's Studies: Breaking the Glass-Ceiling, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 2006. 

סטריאוטיפים מגדריים בלשונו של דויד גרוסמן, חלקת לשון 38-37 (2006), עמ' 60-49.

הערך "לשון ומגדר", בתוך: ירמיהו יובל ודוד שחם (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני – מבט אנציקלופדי, ירושלים: כתר, 2007, כרך ב', עמ'     288-285.

הבדלי מגדר כמסר חברתי בביטויי סלנג, סוגיות חברתיות בישראל 3 (2007), עמ' 20-5.

Gender differences in slang expressions as social communication, Social Issues in Israel 3 (2007), pp. 5-20.

Telling the same story: His or her style (with Anat Stavans), In: J. Santaemilia et al. (eds.), International Perspectives on Gender and Language, Valencia: Universitat de Valencia, 2007, pp. 318-332. 

Gender differences as social messages in Hebrew slang expressions, Cahiers d'Analogie et Diachronie 4 (2007), pp. 327-347.

Telling the same story to your child: Mothers' versus fathers' storytelling interactions (with Anat Stavans), Women and Language, in press.

A virtuous woman, a woman of value or a good wife? – On Bible translations of eshet hail, with Haddassa Kantor, submitted for publication.

Gender stereotypes in the language of Hebrew literature, submitted for publication.