ארכיון - ספרים ופרסומים

דוקטור רות למדן

ד"ר רות למדן

כתובת: רח' העמל  5, רמת השרון

lamdan1@post.tau.ac.il

טלפון:   6200065-054

הוראה ותחומי התמחות עיקריים:

מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל-אביב, וחוקרת במרכז לחקר התפוצות ע"ש גורן-גולדשטיין באוניברסיטת תל-אביב.

עוסקת בהיסטוריה של עם ישראל  בימי הביניים המאוחרים, ובמעמדם המשפטי, הכלכלי והחברתי של היהודים בתחומי האימפריה העות'מאנית.

דגש מיוחד על חיי היום-יום בחברה ובמשפחה, ועל מעמדן האישי, החברתי והכלכלי  של נשים בחברה היהודית באימפריה העות'מאנית.

מהדורה מוערת של 'ספר תיקון שטרות', קובץ שטרות עבריים מהמאה ה-16 ובו שטרות רבים הנוגעים לענייני נשים, עומדת לצאת לאור בזמן הקרוב.

 

רשימת פרסומים בענייני נשים ומשפחה יהודית

עברית

רות למדן, 'חיי היום יום של נשים יהודיות בארץ-ישראל ובמצרים במאה השש-עשרה', דברי

          הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, חטיבה ב', כרך ראשון, ירושלים תשנ"ד, עמ'  147-153.

—-, 'החזקת שפחות בחברה היהודית בארץ-ישראל, סוריה ומצרים במאה השש-עשרה', בתוך:  מ' רוזן (עורכת),  ימי הסהר, פרקים בתולדות היהודים באימפריה העות'מאנית, תל-אביב  תשנ"ו, עמ' 355-371. 

—-, 'ריבוי נשים בחברה היהודית בארץ-ישראל ובמצרים בדורות הסמוכים לגירוש ספרד', בתוך:

        א'  שפירא, מ' רוזן וד' פורת (עורכות), ספר יובל לדניאל קארפי, אשכול מחקרים בתולדות העם היהודי, תל-אביב תשנ"ו, עמ'  עג-פט.

—-, עם בפני עצמן, נשים בחברה היהודית בארץ- ישראל, סוריה ומצרים במאה השש-עשרה, תל-אביב תשנ"ו.

—-, 'סטיות מנורמות המוסר המקובלות בחברה היהודית בארץ ישראל ובמצרים במאה השש-עשרה', בתוך: י' ברטל וי' גפני (עורכים), ארוס אירוסין ואיסורים, מיניות ומשפחה בהיסטוריה, ירושלים תשנ"ח, עמ' 119-130.

—-, 'ספר תיקון סופרים לר' יצחק צבאח: כתב יד ירושלים 958º8', תרביץ, עד (תשס"ה), עמ'  77-136 (בעמ' 110-116 פרטים על שטרי אישות).

—, '"לא כל הילדים שוים ולא כל המקומות שוים" – חכמי ארץ-ישראל ומצרים על יולדות וילדים במאה השש-עשרה', בתוך: מיכאל וינטר ומירי שפר (עורכים), תורכיה –העבר העות'מאני וההווה הרפובליקני, עמ' 171-193.

 

אנגלית

Ruth Lamdan, Child Marriage in Jewish Society in the Eastern Mediterranean during  

   the Sixtieenth Century, Mediterranean Historical Review, Volume 11, June   1996,   pp.37-59.

—, The Mercies of the Court: Jewish Women Seeking Divorce in Sixteenth-Century

     Palestine, Syria and Egypt, Nashim, A Journal of Jewish Women’s Studies and  Gender Issues, 1, 1998, pp. 51- 69.   

—, A Separate People – Jewish Women in Palestine, Syria and Egypt in the Sixteenth Century, Leiden-Boston-Köln 2000  .       

—, ‘Communal Regulations as a Source for Jewish Women’s Lives in the Ottoman

          Empire’, The Muslim World, Vol. 95, April 2005, A Special Issue in Memory of Edward Said, pp. 249-263.

—, ‘Jewish Women as Providers in the Generations following the Expulsion from

        Spain’, Nashim, A Journal of Jewish Women’s Studies and Gender Issues, 13, 2007, pp. 49-67.

 

Encyclopedic Entries:

 

Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, entry: Women: Jewish Encyclopedia Judaica, entries: Malchi Esperanza, Handali Esther.

 

Jewish Women, A Comprehensive Historical Encyclopedia, entry: Women in the Jewish Communities of the Levant after the Ottoman Conquest of 1517.